เรียนวิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
RMUTCON2023
11_reasoning-2_0_0
TICC
RMUTCon
1657937802a7cc_MQILHKFPNGOEJ
TRM
TRM
previous arrow
next arrow

ข่าวสารหน่วยงาน

ปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร

ปริญญาโท

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
1 หลักสูตร

หลักสูตรระยะสั้น

อบรม หลักสูตรระยะสั้น และ
Credit Bank

บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ

บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพและให้คำปรึกษา

อีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจ (อันนี้ขาดไม่ได้เลย) คือ อาจารย์ที่ใส่ใจนักศึกษาทุกๆคน สอนให้เรามีความรู้ทั้งในวิชาเรียนและนอกวิชาเรียน รวมถึงประสบการณ์ที่เราอาจหาไม่ได้ในวิชาเรียน เพื่อนำมาปรับใช้อนาคต  เพิ่มเติม

วลีพร กสิกรัตน์ ศิษย์เก่าอุตสาหกรรมเกษตร (อก.) รุ่นที่ 19

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เรา?

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพแล้ว ยังสนับสนุนให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ

หลักสูตร เน้นเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ตรงกับความต้องการ EEC

คณะมุ่งเน้นจัดการเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด

คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง

เรามีคณาจารย์ที่มีความพร้อม ทั้งคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ใกล้ชิดธรรมชาติ และแหล่งงาน

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเป็นพื้นที่สีเขียว มีอากาศที่บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับศึกษา และอยู่อาศัย นอกจากนี้ยังใกล้แหล่งงาน และเขต EEC

คณบดี รองคณบดี

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ผศ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

ผศ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ความร่วมมือ