อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Lecturer

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

วท.ม.(วิทยาศาตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Food and Sensory Sciences) Deakin University

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

+

อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

 • วท.ม.(อณุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล    

 • Ph.D .(FoodScience) University of Wisconsin–Madison

อ.ดร.กรันต์ ถ้ำแก้ว

อาจารย์

+

อ.ดร.กรันต์ ถ้ำแก้ว

อาจารย์

Ph.D. in Engineering (Food Engineering) Lund University,Sweden

 วท.ม (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

+

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Lecturer

ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยบูรพา    2556
 • วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    2554
ผศ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2549

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

+

อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา   2552
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2540
อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

+

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
 • ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

+

อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

 • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553
อ.สุเมธ ดาราพิสุทธิ์

อาจารย์

+

อ.สุเมธ ดาราพิสุทธิ์

อาจารย์

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

Lecturer

ผศ.ปภากร ศรีสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.ปภากร ศรีสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าสาขา

 • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ป.บัณฑิต(ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.อมรรัตน์ โมราราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.อมรรัตน์ โมราราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 • วท.ม. (อุตสาหกรรมการเกษตร)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อ.ดร.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

+

อ.ดร.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

 • ปร.ด.(สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • กศ.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.พีรรัตน์ ดวงติ๊บ

อาจารย์

+

อ.ดร.พีรรัตน์ ดวงติ๊บ

อาจารย์

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

+

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

 • คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คศ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Lecturer

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

+

อ.ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

 • Ph.D.(Computer Science) Columbia University
 • M.Sc.(Computer Science) New York University 
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

+

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

+

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

+

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

 • วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

 • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
 • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
ผศ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

 • Ph.D.(Food Technology)  University of Reading,  UK

 • M.Sc.(Food Biotechnology)  University of Reading,  UK

 • วท.บ.(รังสีเทคนิค)

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

+

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

+

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

+

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

Lecturer

อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

+

อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

+

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

+

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

  

  วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาจารย์หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Lecturer

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

+

ผศ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

+

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Lecturer

ผศ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

 • วศ.ด.(วิศวกรรมนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ปร.ด.พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
   
 • วท.ม.พันธุศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   
ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา    
 • ปร.ด.(เคมีประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (ฟิสิกส์)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร.พิรดา สุดประเสริฐ

อาจารย์

+

อ.ดร.พิรดา สุดประเสริฐ

อาจารย์

 • Ph.D.(ฺBio-Applications And Systems Engineering) Tokyo University of Agriculture and Technology,Japan
 • ปร.ด.(การศึกษาและการพัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.ปวีณา แตงจวง

อาจารย์

+

อ.ดร.ปวีณา แตงจวง

อาจารย์

 • Ph.D.(Statistics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   
 • กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

อาจารย์

+

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

อาจารย์

 • ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

+

อ.ดร.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

 • ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์ ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
 • วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ