อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Lecturer

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

+

อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

+

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Lecturer

อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

อาจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

อาจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

+

อ.สุกัลยา ชาญสมร

อาจารย์

อ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

อาจารย์

+

อ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

อาจารย์

อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

+

อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

+

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ

อาจารย์

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

Lecturer

อ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

+

อ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

  

อ.ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

อาจารย์/ประธานหลักสูตร

+

อ.ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน

อาจารย์/ประธานหลักสูตร

  

อ.อมรรัตน์ โมราราช

อาจารย์

+

อ.อมรรัตน์ โมราราช

อาจารย์

   

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

อาจารย์

+

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

อาจารย์

อ.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

+

อ.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Lecturer

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

+

อ.ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

+

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

+

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

+

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

อ.มาโนช รัตนคุณ

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

เบอร์ภายใน 1331

อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

อ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

+

อ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

อ.พัชนี บุญธกานนท์

อาจารย์

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

อาจารย์

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

+

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

+

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

+

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

Lecturer

อ.มนตรี เรืองสิงห์

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

+

อ.มนตรี เรืองสิงห์

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

อ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

+

อ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

อาจารย์

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

+

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

+

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

+

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์

  

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Lecturer

อ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

+

อ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

ผศ.สมชาย พุยศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สมชาย พุยศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.ดร.ปวีณา แตงจวง

อาจารย์

+

อ.ดร.ปวีณา แตงจวง

อาจารย์

อ.ดร.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

+

อ.ดร.กนกพร เกาะมั่น

อาจารย์

อ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ

อาจารย์

+

อ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ

อาจารย์

อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

อาจารย์

+

อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

อาจารย์

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

อาจารย์

+

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

อาจารย์

อ.ดร.วีรยา ภูผิวคำ

อาจารย์

+

อ.ดร.วีรยา ภูผิวคำ

อาจารย์

อ.พิรดา สุดประเสริฐ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

+

อ.พิรดา สุดประเสริฐ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควต้า ปวช. ปวส. ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2564

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ