คณะวิทย์ฯ จัดโครงการตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล เผยแพร่ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและผลงานนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล ลานชั้น 3 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  อาจารย์ ดร.ปัทมา ธรรมดี คณบดี คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คุณพงศ์พสิน เตชะศุภรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา และคณาจารย์จากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา  ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู

Read More

คณะวิทย์จัดการแข่งขันตอบปัญหาและแข่งขันทำอาหารในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ (Adventure of science) Ep.3 ภายใต้ธีมงาน“ไขปริศนาวิทยาศาสตร์” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี จำนวน 2 รายการ ดังนี้
Read More

คณะวิทย์ฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Adventure of science) Ep.3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ (Adventure of science) Ep.3 ภายใต้ธีมงาน“ไขปริศนาวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมหารือแนวทางงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท สยาม สมาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย ดร. กรณัฏฐ์ นาคภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี ร่วมหารือแนวทางในการวิจัยกับ คุณสมมาต ตันติเวชกุล ประธานกลุ่มบริษัท คุณนฤชล ตันติเวชกุล รองประธานอาวุโส คุณเลิศดนัย เอมรัตน์ รองประธาน บริษัท สยาม สมาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด
Read More

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อผลักดันการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเขียนบทความวิชาการ/ วิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
Read More

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรม "การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรม "การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน"  ในวันพฤห้สบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
Read More

คณะวิทย์ฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ " ที่มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม  ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
Read More
นางสาววริษา บุรัตน์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

+

นางสาววริษา บุรัตน์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

คณะวิทย์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุม SC 309 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ มีความมั่นใจในการสมัครงาน มีทักษะ soft skills ที่มีความจำเป็นในการทำงาน
Read More
วรินทร บุญสนอง

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

วรินทร บุญสนอง

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย