คณบดี รองคณบดี และอาจารย์หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรสู่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล ผศ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Read More

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล เผยแพร่ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและผลงานนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล ลานชั้น 3 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  อาจารย์ ดร.ปัทมา ธรรมดี คณบดี คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คุณพงศ์พสิน เตชะศุภรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา และคณาจารย์จากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา  ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู

Read More

คณะวิทย์ฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Adventure of science) Ep.3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ (Adventure of science) Ep.3 ภายใต้ธีมงาน“ไขปริศนาวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมหารือแนวทางงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท สยาม สมาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย ดร. กรณัฏฐ์ นาคภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี ร่วมหารือแนวทางในการวิจัยกับ คุณสมมาต ตันติเวชกุล ประธานกลุ่มบริษัท คุณนฤชล ตันติเวชกุล รองประธานอาวุโส คุณเลิศดนัย เอมรัตน์ รองประธาน บริษัท สยาม สมาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด
Read More

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรม "การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรม "การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน"  ในวันพฤห้สบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
Read More

คณะวิทย์ฯ และคณะเกษตรฯ จับมือหารือความร่วมมืองานวิจัยในกัญชง กับภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย รศ.ดร.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร. กรณัฏฐ์ นาคภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมหารือแนวทางในการวิจัย
Read More

คณะวิทย์ฯประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับผู้แทนจาก บริษัท Lotus สำนักงานใหญ่

วันนี้ (วันพุธที่ 26 เมษายน 2566) อ.ดร. กรณัฏฐ์ นาคภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ. ปภากร ศรีสอน หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ และ อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมต้อนรับ
Read More

หัวหน้าศูนย์ทดสอบฯ ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

นพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย
Read More

คณะวิทย์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุม SC 309 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ มีความมั่นใจในการสมัครงาน มีทักษะ soft skills ที่มีความจำเป็นในการทำงาน
Read More

หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง โรงเรียนเสริมสวย สมาคมสปาและ Wellness ไทย

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ อาจารย์เกตุวิภา จรรยาศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อาจารย์ศิริวรรณ ทองอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ และ เรืออากาศเอกชุมพล ตุลาพันธ์กรรมการสมาพันธ์สมาคมสปาและ Wellness ไทย เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอน
Read More