คณบดีพร้อมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยการฉายรังสีกับอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ CSR 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสหวิทยาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
Read More

คณบดีคณะวิทย์พร้อมทีมงานเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2565

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 รศ.ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. ตวงศิริ สยมภาค  รองคณบดีเเละนายอดิศักดิ์ จำปาสี นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาเเละบุคลากร เข้าร่วมงาน  สืบสานงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ โดยมีนายสนทยา คุณปลื้ม ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับชมรมชาวใต้ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดงาน
Read More

คณะวิทย์จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่” ณ ห้องประชุม SC 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะฯ รวมถึงเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ สามารถพัฒนางานทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความเข้าใจด้านสวัสดิการของบุคลากร 

Read More

คณะผู้บริหารคณะวิทย์ร่วมประชุมหารือ MoU กับผู้บริหาร Siam Smart Innovation

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นพีเอ็ม อลิอันซ์ กรุ๊ป (NPM Alliance Group) นำโดยคุณสมมาต ตันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อประชุมหารือแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding)  ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท สยามสมาร์ทอินโนเวชั่น  (Siam Smart Innovation Co.,Ltd.) เพื่อดำเนินงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวั

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก เปิดบ้านจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.

Read More

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ภายในงานมีพิธี ถวายภัตตาหารและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Read More

อาจารย์สาขานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามได้รับรางวัลในงานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร และ อ.พัชนี บุญธกานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล เหรียญเงินจากผลงาน"เค้กข้าวก่ำ" และเหรียญทองแดงจากผลงาน"กัมมี่ข้าวก่ำ" ในงานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 4 กลุ่มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 18-20 พค.65 ณ รอยัลคลิฟแกรนด์โฮเต็ล จ.ชลบุรี ผลผลิตจากแผนงานวิจัย "การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวก่ำบางพระเพื่อการแปรรูปอาหารสุขภาพและเวชสำอางสู่ตลาดเออีซี

Read More

ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมฯ จัดโครงการอบรมผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพ

ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการการผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 อาจารย์อนันทญา แสนสวัสดิ์ อาจารประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร์ วิโสรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ไชยเจริญ อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ อาจารย์สุธีรา อานามวงศ์ และอาจารย์กรณัฏฐ์ นาคภิบาล ได้จัดอบรมโครงการการผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอ

Read More

บุคลากรคณะวิทย์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคัดสรรสุดยอด OTOP ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล และอาจารย์ภานุมาศ บุญผดุง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครและเข้าคัดสรรฯ ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.

Read More

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อาจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรีและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจาก คุณพยุงศักดิ์ สว่างการ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุพศิน เหรียญทองไทย และ นายศิวศิษฏ์ วงศาสนธ์
Read More