ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.2566

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.2566   จำนวน 10 ผลงาน ดังนี้
Read More

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล เผยแพร่ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและผลงานนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดพื้นถิ่น ของกินเมืองชล ลานชั้น 3 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  อาจารย์ ดร.ปัทมา ธรรมดี คณบดี คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คุณพงศ์พสิน เตชะศุภรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา และคณาจารย์จากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา  ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู

Read More

ทีมงานคลีนิคเทคโนโลยี ลงพื้นที่สานต่อบริการวิชาการและวิจัยสู่ชุมชน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ทีมงานคลีนิคเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย เพื่อต่อยอดการดำเนินงาน ปีที่ 2 ในการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรว่านสาวหลงและผักบุ้งทะเลเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมหารือแนวทางงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท สยาม สมาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย ดร. กรณัฏฐ์ นาคภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี ร่วมหารือแนวทางในการวิจัยกับ คุณสมมาต ตันติเวชกุล ประธานกลุ่มบริษัท คุณนฤชล ตันติเวชกุล รองประธานอาวุโส คุณเลิศดนัย เอมรัตน์ รองประธาน บริษัท สยาม สมาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด
Read More

คณะวิทย์ฯ และคณะเกษตรฯ จับมือหารือความร่วมมืองานวิจัยในกัญชง กับภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย รศ.ดร.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร. กรณัฏฐ์ นาคภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมหารือแนวทางในการวิจัย
Read More

สาขาวิทย์-อาหารฯ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ "การผลิตวุ้นสวรรค์ (Nata de coco) จากน้ำมะนาวโห่" สู่ชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากน้ำมะนาวโห่ "กิจกรรมย่อยที่ 1 การผลิตวุ้นสวรรค์ (Nata de coco) จากน้ำมะนาวโห่" ภายใต้สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ และอาจารย์อนันทญา แสนสวัสดิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 18 คน ณ อาคารต้นแบบแปรรูปอาหารปลอดภัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Read More

คณะวิทย์ฯประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับผู้แทนจาก บริษัท Lotus สำนักงานใหญ่

วันนี้ (วันพุธที่ 26 เมษายน 2566) อ.ดร. กรณัฏฐ์ นาคภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ. ปภากร ศรีสอน หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ และ อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมต้อนรับ
Read More

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่าง ก.ค.-ธ.ค.2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 9 ผลงานดังนี้
Read More

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 9 ผลงานดังนี้
Read More
อ.ดร.กรันต์ ถ้ำแก้ว

อาจารย์

+

อ.ดร.กรันต์ ถ้ำแก้ว

อาจารย์

Ph.D. in Engineering (Food Engineering) Lund University,Sweden

 วท.ม (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น