คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก เปิดบ้านจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.

Read More

เครื่องมือ ครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นอาคารปฏิบัติการ และสำนักงานของอาจารย์จารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

Read More
อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

+

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์