(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ) + คู่มือการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มทร.ตะวันออก

(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ) + แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ) + แบบประเมินตนเองของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ) + สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา งปม.2561

(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ) + แผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560

(งานการเงินและบัญชี) + มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.2558

(ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ )+ แบบฟอร์ม-ใบลานักศึกษา

(งานการเงินและบัญชี )+ ใบรับรองแทนสำคัญรับเงิน

(งานการเงินและบัญชี )+ แบบฟอร์มอนุมัติไปราชการ

(งานการเงินและบัญชี )+ สัญญาเงินยืม