อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นอาคารปฏิบัติการ และสำนักงานของอาจารย์จารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

เทคโนโลยีชีวภาพ

 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
                                                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
                                                                          สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
                                                       

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

 

Prev Next