เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

-----

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

+

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์ภายใน 1332

กฤติภูมิ แวงภูลา

แผนกประกันคุณภาพ

+

กฤติภูมิ แวงภูลา

แผนกประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน 1336

ณัฐภัค อิ่มเอิบ

แผนกบุคลากร

+

ณัฐภัค อิ่มเอิบ

แผนกบุคลากร

เบอร์ภายใน 9108

นิสารัตน์ โหลนอก

แผนกนโยบายและแผน

+

นิสารัตน์ โหลนอก

แผนกนโยบายและแผน

เบอร์ภายใน 1336

อดิศักดิ์ จำปาสี

แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

อดิศักดิ์ จำปาสี

แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เบอร์ภายใน 1334

กนกรัตน์ เบญจมาศ

แผนกวิชาการ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ)

+

กนกรัตน์ เบญจมาศ

แผนกวิชาการ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ)

ปฏิบัติหน้าที่ด้าน บริการวิชาการและแนะแนว

เบอร์ภายใน : 1334

สายรัก สารมาศ

แผนกวิชาการ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ)

+

สายรัก สารมาศ

แผนกวิชาการ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ)

เสาวลักษณ์ เขมะศิริ

แผนกสารบรรณ

+

เสาวลักษณ์ เขมะศิริ

แผนกสารบรรณ

รินทร์ศิริ จีนโห้

ธุรการสาขาวิชา

+

รินทร์ศิริ จีนโห้

ธุรการสาขาวิชา

เบอร์ภายใน 9110

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-----

รัตชณีย์ สองทอง

คนงาน

+

รัตชณีย์ สองทอง

คนงาน

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

แม่บ้าน

+

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

แม่บ้าน

เขมณัฐ อุส่าห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

เขมณัฐ อุส่าห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

+

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-----

น.ส.จุฑาทิพย์ เทพวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

น.ส.จุฑาทิพย์ เทพวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สมศักดิ์ ตรีกูต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

สมศักดิ์ ตรีกูต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

-----

ยุพา ล่ามกิจจา

คนงาน

+

ยุพา ล่ามกิจจา

คนงาน

ศศิธร บุญเสริม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ศศิธร บุญเสริม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-----

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

จริยา บุญเสริม

คนงาน

+

จริยา บุญเสริม

คนงาน

บุคลากรสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Lecturer

น.ส.ภาวีณา ล่ามกิจจา

คนงาน

+

น.ส.ภาวีณา ล่ามกิจจา

คนงาน

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Lecturer

สุชาดา อ่างสุพรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

+

สุชาดา อ่างสุพรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ทัศชา แพงเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

+

ทัศชา แพงเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ