เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

-----

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

+

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์ภายใน 1332

กฤติภูมิ แวงภูลา

แผนกประกันคุณภาพ

+

กฤติภูมิ แวงภูลา

แผนกประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน 1336

อดิศักดิ์ จำปาสี

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

อดิศักดิ์ จำปาสี

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • เบอร์ภายใน 1334
กนกรัตน์ เบญจมาศ

แผนกวิชาการและวิจัย (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

+

กนกรัตน์ เบญจมาศ

แผนกวิชาการและวิจัย (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

 • กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เบอร์ภายใน : 1334
สายรัก สารมาศ

แผนกวิชาการและวิจัย (งานวิชาการ)

+

สายรัก สารมาศ

แผนกวิชาการและวิจัย (งานวิชาการ)

บช.บ.(วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เบอร์โทรภายใน : 1335

เสาวลักษณ์ เขมะศิริ

แผนกสารบรรณ (งานสารบรรณ)

+

เสาวลักษณ์ เขมะศิริ

แผนกสารบรรณ (งานสารบรรณ)

 • บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1335
นภาลัย ไกรเพชร

แผนกสารบรรณ (งานแผนและงบประมาณ)

+

นภาลัย ไกรเพชร

แผนกสารบรรณ (งานแผนและงบประมาณ)

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เบอร์ภายใน 1336
เรวัชร์ ทรงประโคน

พนักงานขับรถยนต์

+

เรวัชร์ ทรงประโคน

พนักงานขับรถยนต์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วรินทร บุญสนอง

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

วรินทร บุญสนอง

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-----

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

+

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขมณัฐ อุสาห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

เขมณัฐ อุสาห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

รัตชณีย์ สองทอง

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

รัตชณีย์ สองทอง

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-----

สิริกัญญ์ กาหยี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

สิริกัญญ์ กาหยี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฑาทิพย์ เทพวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

จุฑาทิพย์ เทพวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

-----

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ศศิธร บุญเสริม

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

ศศิธร บุญเสริม

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ยุพา ล่ามกิจจา

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

ยุพา ล่ามกิจจา

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-----

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

จริยา บุญเสริม

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

จริยา บุญเสริม

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

บุคลากรสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Lecturer

ณัฐพร จารุเนตร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ณัฐพร จารุเนตร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิด 
ภาวีณา ล่ามกิจจา

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

+

ภาวีณา ล่ามกิจจา

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Lecturer

พิทยุตม์ เพ็ชรพินิจ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

พิทยุตม์ เพ็ชรพินิจ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นาฏยา อริยสุขโฆษิต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

นาฏยา อริยสุขโฆษิต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)    มหาวิทยาลัยบูรพา    
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
   

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ