เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

-----

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

+

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

กฤติภูมิ แวงภูลา

แผนกประกันคุณภาพ

+

กฤติภูมิ แวงภูลา

แผนกประกันคุณภาพ

อดิศักดิ์ จำปาสี

แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

อดิศักดิ์ จำปาสี

แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กนกรัตน์ เบญจมาศ

แผนกวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (งานบริการวิชาการและวิจัย)

+

กนกรัตน์ เบญจมาศ

แผนกวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (งานบริการวิชาการและวิจัย)

สายรัก สารมาศ

แผนกวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (งานวิชาการ)

+

สายรัก สารมาศ

แผนกวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (งานวิชาการ)

เสาวลักษณ์ เขมะศิริ

แผนกสารบรรณ

+

เสาวลักษณ์ เขมะศิริ

แผนกสารบรรณ

น.ส.นภาลัย ไกรเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+

น.ส.นภาลัย ไกรเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน 1336

รินทร์ศิริ จีนโห้

ธุรการสาขาวิชา

+

รินทร์ศิริ จีนโห้

ธุรการสาขาวิชา

วรินทร บุญสนอง

แม่บ้าน

+

วรินทร บุญสนอง

แม่บ้าน

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-----

รัตชณีย์ สองทอง

คนงาน

+

รัตชณีย์ สองทอง

คนงาน

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

แม่บ้าน

+

สุจิระรัตน์ เอกเฉลิมวุฒิ

แม่บ้าน

เขมณัฐ อุส่าห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

เขมณัฐ อุส่าห์ดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

+

เสกศิลป์ มีดี

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-----

น.ส.จุฑาทิพย์ เทพวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

น.ส.จุฑาทิพย์ เทพวงค์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สมศักดิ์ ตรีกูต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

สมศักดิ์ ตรีกูต

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ขวัญเรือน นาสา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ทองลี ชัยชาญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

-----

ยุพา ล่ามกิจจา

คนงาน

+

ยุพา ล่ามกิจจา

คนงาน

ศศิธร บุญเสริม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ศศิธร บุญเสริม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

ไพรินทร์ ซิ้มเต็ก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-----

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

รพีพัฒน์ บุญทัศน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

จริยา บุญเสริม

คนงาน

+

จริยา บุญเสริม

คนงาน

บุคลากรสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Lecturer

น.ส.ณัฐพร จารุเนตร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

+

น.ส.ณัฐพร จารุเนตร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

น.ส.ภาวีณา ล่ามกิจจา

คนงาน

+

น.ส.ภาวีณา ล่ามกิจจา

คนงาน

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-------

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.อมรรัตน์ โมราราช

หัวหน้าหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์

+

อ.อมรรัตน์ โมราราช

หัวหน้าหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์

 • วท.ม. (อุตสาหกรรมการเกษตร)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

+

ผศ.ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ปร.ด.พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
   
 • วท.ม.พันธุศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   
อ.สกุลชาย สารมาศ

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร

+

ผศ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร

 • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ป.บัณฑิต(ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

 • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

 •  
 • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจกุล

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

+

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจกุล

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา    

ปร.ด.(เคมีประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สกาวเดือน แสงงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

+

สกาวเดือน แสงงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

น.ส.อลิสา เทียมสกุล

พนักงานวิชาชีพ

+

น.ส.อลิสา เทียมสกุล

พนักงานวิชาชีพ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. แล้ววันนี้ !

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ