เกี่ยวกับคณะ

Our History

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดอยู่ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 2(ค2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลัก 4 ด้านตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการ

 

ข้อมูลและสถิติ

-----

0 การได้งานทำของบัณฑิต
0 ผลการตรวจประเมิน IQA
0 อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

วิสัยทัศน์

Major Views

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

พันธกิจ

Our Aims

1. บริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ
2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
4. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
5. สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

ประวัติความเป็นมาของคณะ

Our Way of Success

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีพันธกิจหลัก 4 ด้านตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการอีกด้วย โดยแบ่งหน่วยงานภายในคณะเป็น 6 สาขาวิชา 1 ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักงานคณบดี

คณะฯ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีสาขาวิชาที่ให้บริการทางการศึกษา แก่นักศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขตบางพระ ในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน มีประวัติความเป็นมาดังนี้

2518

ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และศักยภาพ มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน

2531

เปลี่ยนแปลง สู่ "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"

ในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”

2548

เติบโตสู่ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ได้การรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง

 

ผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารของคณะ

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

 • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
 • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

+

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

+

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

วท.ม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยคณบดี

------

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์

+

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์

 • ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา

+

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.วีรยา ภูผิวคำ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

+

อ.ดร.วีรยา ภูผิวคำ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย

+

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย

 • วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (ฟิสิกส์)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

เน้นผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.)

สร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตเกษตร และการจัดการของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ (วท.บ.)

บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่ารับประทาน การจัดการด้านธุรกิจ อาหารและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคน มีการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยังยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โภชนศาสตร์เข้าด้วยกัน บูรณาการเป็นองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ