ผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารของคณะ

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

 • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
 • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

+

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

+

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

วท.ม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยคณบดี

------

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์

+

อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์

 • ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา

+

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.วีรยา ภูผิวคำ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

+

อ.ดร.วีรยา ภูผิวคำ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย

+

ผศ.เพียงขวัญ เครือภู่

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย

 • วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (ฟิสิกส์)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

+

ชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์ภายใน 1332

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

+

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.ม.(วิทยาศาตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผศ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

+

ผศ.ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

 • วศ.ด.(วิศวกรรมนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

+

ผศ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ป.บัณฑิต(ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

+

ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยบูรพา    2556
 • วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    2554
อ.มนตรี เรืองสิงห์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

+

อ.มนตรี เรืองสิงห์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.มาโนช รัตนคุณ

หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

 • วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

เน้นผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.)

สร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตเกษตร และการจัดการของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ (วท.บ.)

บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่ารับประทาน การจัดการด้านธุรกิจ อาหารและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคน มีการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยังยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โภชนศาสตร์เข้าด้วยกัน บูรณาการเป็นองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ