คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 28 มิ.ย. 2563

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Department of Products for Health and Beauty

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวิทยาการและผลิตทรัพยากร บุคลที่มีคุณภาพสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทั้งการผลิต การจำหน่าย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายประเทศตามที่กล่าวมา

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science in Product for Health and Beauty
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม) หรือ วท.บ. (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Product for Health and Beauty) หรือ B.S. (Product for Health and Beauty)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ดังต่อไปนี้
1.ผู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
2.ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3.ผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อสุขภาพและความงาม
4.บุคลากรฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
5.บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
6.บุคลากรฝ่ายจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
7.อาจารย์/นักวิชาการ
8.นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
9.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

อาจารย์สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

+

อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน 1331

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 28 มิ.ย. 2563

ติดต่อเรา

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110