คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 27 เม.ย. 2563

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Department of Products for Health and Beauty

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวิทยาการและผลิตทรัพยากร บุคลที่มีคุณภาพสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทั้งการผลิต การจำหน่าย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายประเทศตามที่กล่าวมา

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Food Science and Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หรือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Food Science and Technology) หรือ B.S. (Food Science and Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน เช่น งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งานวิจัย งานในโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้สามารถ ประกอบอาชพอีสระ เช่น ประกอบกิจการวสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

อาจารย์สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

ดร.กรรณิการ์ พิมพ์รส

อาจารย์

+

ดร.กรรณิการ์ พิมพ์รส

อาจารย์

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

อ.พัชนี บุญธกานนท์

อาจารย์

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

อาจารย์

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน 1331

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รับสมัคร วันนี้ - 27 เม.ย. 2563

ติดต่อเรา

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110