รับสมัครผู้จบ ปวช. ปวส. ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 5 สาขา

หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Products of Products for Health and Beauty

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เรียนรู้การตลาดธุรกิจออนไลน์ การสร้างแบรนด์และไอเดียธุรกิจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีการแปรรูปและนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เทคโนโลยีเครื่องสำอาง สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาประยุกต์

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Products for Health and Beauty
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม) หรือ วท.บ. (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Products for Health and Beauty) หรือ B.S. (Products for Health and Beauty)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ดังต่อไปนี้
1.บุคลากรฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการ โรงงานด้านอาหาร โรงงานเครื่องสำอาง โรงงานบรรจุภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ โรงงานผลิตสารให้กลิ่น-รส เป็นต้น
2.บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ในสถานประกอบการ
3.นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ
4.บุคลากรฝ่ายขาย ผู้แนะนำสินค้า ตัวแทนจำหน่าย
5.เจ้าหน้าที่คุมระบบการนำเข้า ส่งออกและระบบคลังสินค้า
6.นักวิชาการ/อาจารย์
7.นักวิทยาศาสตร์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล คลีนิกความงาม เป็นต้น
8.ผู้ประกอบการอิสระ /เจ้าของธุรกิจสุขภาพและความงาม

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

อ.มาโนช รัตนคุณ

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

หัวหน้าสาขา/อาจารย์

 • วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

 • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

   
 • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

 • Ph.D.(Food Technology)  University of Reading,  UK

 • M.Sc.(Food Biotechnology)  University of Reading,  UK

 • วท.บ.(รังสีเทคนิค)

อ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

+

อ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

 • ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

อ.พัชนี บุญธกานนท์

อาจารย์

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

+

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

+

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

+

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. แล้ววันนี้ !

ติดต่อเรา

สาขานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110