คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ปวส. วันนี้-29 พ.ย.63

หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Products of Products for Health and Beauty

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และทักษะในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวิทยาการและผลิตทรัพยากร บุคลที่มีคุณภาพสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องทั้งการผลิต การจำหน่าย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายประเทศตามที่กล่าวมา

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Products for Health and Beauty
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม) หรือ วท.บ. (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Products for Health and Beauty) หรือ B.S. (Products for Health and Beauty)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ดังต่อไปนี้
1.ผู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
2.ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3.ผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อสุขภาพและความงาม
4.บุคลากรฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
5.บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
6.บุคลากรฝ่ายจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
7.อาจารย์/นักวิชาการ
8.นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
9.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

อาจารย์สาขานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

+

อ.อรพรรณ ใจสมุทร

อาจารย์

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

+

อ.พัชนี บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน 1331

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ปวส. วันนี้-29 พ.ย.63

ติดต่อเรา

สาขานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110