คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66

หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Products of Products for Health and Beauty

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เรียนรู้การตลาดธุรกิจออนไลน์ การสร้างแบรนด์และไอเดียธุรกิจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีการแปรรูปและนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เทคโนโลยีเครื่องสำอาง สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาประยุกต์

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Products for Health and Beauty
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม) หรือ วท.บ. (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Products for Health and Beauty) หรือ B.S. (Products for Health and Beauty)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ดังต่อไปนี้
1.บุคลากรฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการ โรงงานด้านอาหาร โรงงานเครื่องสำอาง โรงงานบรรจุภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ โรงงานผลิตสารให้กลิ่น-รส เป็นต้น
2.บุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ในสถานประกอบการ
3.นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ
4.บุคลากรฝ่ายขาย ผู้แนะนำสินค้า ตัวแทนจำหน่าย
5.เจ้าหน้าที่คุมระบบการนำเข้า ส่งออกและระบบคลังสินค้า
6.นักวิชาการ/อาจารย์
7.นักวิทยาศาสตร์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล คลีนิกความงาม เป็นต้น
8.ผู้ประกอบการอิสระ /เจ้าของธุรกิจสุขภาพและความงาม

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Lecturer

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

+

อ.มาโนช รัตนคุณ

อาจารย์

  • วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

  • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     
  • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
ผศ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

+

อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร

อาจารย์

  • Ph.D.(Food Technology)  University of Reading,  UK

  • M.Sc.(Food Biotechnology)  University of Reading,  UK

  • วท.บ.(รังสีเทคนิค)

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

+

อ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

อาจารย์

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

+

อ.ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

อาจารย์พิเศษ

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

+

ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา ว่องตระกูล

อาจารย์ (พิเศษ)

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

+

ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์พิเศษ

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66

ติดต่อเรา

สาขานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110