คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66

 

ระบบสารสนเทศ (มหาวิทยาลัย)

» ระบบทะเบียนออนไลน์

» ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

» บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

» ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น (สวพ.)

» ​ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น (สวส.)

» ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

» ระบบฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research

» อีเมล์สำหรับบุคลากร

» เสนอแนะ แจ้งปัญหาการใช้งานด้านสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (คณะ)

» ยืม-คืน วัสดุสำหรับการสอนออนไลน์

» การจัดการความรู้

» ดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์ม

» ข้อมูล มคอ.

» แบบประเมินตนเองของอาจารย์

» แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร

»​ข้อมูลประกันคุณภาพคณะ

»ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่

»งานกายภาพคณะ

»แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คณะ

สำนักงานคณบดีคณะ

» งานบริหารงานทั่วไป  (โทร 1335)

» งานบุคลากร  (โทร 9108)

» งานคลังและพัสดุ  (โทร 1336/1333)

» งานบริการวิชาการ (โทร 9108/1334)

» งานนโยบายและแผน  (โทร 1336/9108)

» งานวิชาการและทะเบียน  (โทร 1334)

» งานพัฒนานักศึกษา  (โทร 1334)

» งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  (โทร 1334)

» งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (โทร 1334)

» งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โทร 1336)

» งานประกันคุณภาพ  (โทร 1336)

หน่วยงานให้บริการ

» สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (โทร 8104)

» สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โทร 8313)

» สำนักงานประกันคุณภาพ  (โทร 8521)

» สถาบันวิจัยและพัฒนา  (โทร 8509)

» สำนักงานอธิการบดี  (โทร 8924-7)

» กองคลัง   (โทร 8208)

» กองกลาง  (โทร 8414)

» กองบริหารงานบุคคล  (โทร 8425)

» กองนโยบายและแผน  (โทร 8410)

» กองพัฒนานักศึกษา  (โทร 1005)

» สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โทร 8404)

» สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก (โทร 9696)

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตามพันธกิจของคณะ