ประเมินคุณภาพการให้บริการบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 

การบริหารจัดการ 

» แผนปฏิบัติราชการ งปม.2565

» งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

» แผนยุทธศาสตร์คณะ 2563-2565 (ทบทวน 2565)

» แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

» แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ฯ งปม.63-65(ทบทวน งปม.64)

» แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทย์ฯ งปม.63-65 (ทบทวน งปม.64)

» มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สนง.(SOP)

» การบริหารความเสี่ยง

»​ ข้อมูลประกันคุณภาพระดับคณะ

» งานนโยบายและแผน

สำนักงานคณบดี

» แผนกสารบรรณ  (โทร 1335)

» งานนโยบายและแผน (โทร 1335)

» แผนกวิจัยและบริการวิชาการ  (โทร 1334)

» แผนกวิชาการ (โทร 1335)

» แผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (โทร 1334)

» งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (โทร 1334)

» แผนกประกันคุณภาพ  (โทร 1336)

» ไปหน้าเว็บมหาวิทยาลัย 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตามพันธกิจของคณะ