คณบดีคณะวิทย์พร้อมทีมงานเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2565

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 รศ.ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. ตวงศิริ สยมภาค  รองคณบดีเเละนายอดิศักดิ์ จำปาสี นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาเเละบุคลากร เข้าร่วมงาน  สืบสานงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ โดยมีนายสนทยา คุณปลื้ม ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับชมรมชาวใต้ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดงาน
Read More

คณบดีพร้อมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยการฉายรังสีกับอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ CSR 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ศูนย์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสหวิทยาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
Read More

คณะวิทย์จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่” ณ ห้องประชุม SC 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะฯ รวมถึงเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ สามารถพัฒนางานทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความเข้าใจด้านสวัสดิการของบุคลากร 

Read More

คณะผู้บริหารคณะวิทย์ร่วมประชุมหารือ MoU กับผู้บริหาร Siam Smart Innovation

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นพีเอ็ม อลิอันซ์ กรุ๊ป (NPM Alliance Group) นำโดยคุณสมมาต ตันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อประชุมหารือแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding)  ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท สยามสมาร์ทอินโนเวชั่น  (Siam Smart Innovation Co.,Ltd.) เพื่อดำเนินงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวั

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก เปิดบ้านจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับมอบเครื่อง Spectrophotometer UV-mini 1240 จากบริษัท ไทยโซอิ โคเกอิ จำกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้อาจารย์วีรยา ภูผิวคำ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และนางสาวอลิสา เทียมสกุล พนักงานตามภารกิจ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เครื่อง Spectrophotometer UV-mini 1024 จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด พร้อมอบรมวิธีการใช้เครื่องมือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยต่อไป

Spectrophoto

Read More

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ภายในงานมีพิธี ถวายภัตตาหารและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Read More

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 2
Read More

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลในงาน RMUT-TRM Day 2022

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค และ อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัล Bronze Award และ Popular Vote และร่วมนำเสนอผลงานภายในงาน RMUT-TRM Day 2022 เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
Read More

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ