รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Bachelor of Science Biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกิดจากการบูรณาการความรู้จากวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนทางชีวภาพ การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของเอนไซม์ เทคโนโลยีของจุลินทรีย์ กระบวนการหมัก สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ตลอดจนการย่อยสลายโดยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ ทางด้านการเกษตร ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน จนปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันจนพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนในสังคม

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ จึงมีการวางแผนและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยผลักดันให้หลักสูตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพถูกจัดเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ตั้งแต่ ปี 2530 – 2534 และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่การบริหารของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผันแปรไป มีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพ หนึ่งในนโยบายของรัฐบาล คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมและก่อมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม

จากนโยบายของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นว่าการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยศักยภาพจากฐานด้านเกษตรและความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้อีกอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง การรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกได้ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมานานกว่า 20 ปี และยังพร้อมพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อีกต่อไปในอนาคต

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Biotechnology
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) หรือ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biotechnology) หรือ B.S. (Biotechnology)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ


1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2.รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตวิชาชีพในสาขาวิชาที่เทียบเคียงกับระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)
3.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยการโอนหน่วยกิตจากหลักสูตร 4 ปี ที้งนี้ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนในรายวิชา ตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง เอทานอล อุตสาหกรรมเกษตรต่าง ๆ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายบำบัดน้ำเสีย
2. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหน่วยงานราชการและเอกชน
3. พนักงานบริษัทที่ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มวิทยาศาสตร์และสารเทคมี เทคโนโลยีชีวภาพ
4. ประกอบอาชีพอิสระโดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Download เล่มหลักสูตร

คำนิยม

Testimonials

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

Lecturer

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

+

อ.จินตนา เพชรมณีโชติ

หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์

  

  วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

+

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

อาจารย์

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

+

อ.มนตรี เรืองสิงห์

อาจารย์

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

+

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

อาจารย์

วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ติดต่อเรา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110