คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Bachelor of Science in Food Science and Technology

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออกหรือเปรียบเสมือนครัวของโลก (Kitchen of the world) รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการแปรรูปผลผลิตเกษตร ดังนั้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงได้จัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจด้านอาหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรม โดยให้บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ทางเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพได้ จึงมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ) ให้มีความสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว (High accuracy, precision and rapidity) ตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science in Food Science and Technology
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หรือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Food Science and Technology) หรือ B.S. (Food Science and Technology)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
2.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารโภชนาการ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือเทียบเท่า
3.สำเร้จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาหารโภชนาการ หรือเทียบเท่า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีศักยภาพในการแข่งขันในการตลาดแรงงานอาเซียน ตัวอยางการประกอบอาชีพ เช่น
1.นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
2.นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
3.เจ้าหน้าที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านอุตสาหกรรมอาหาร

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Lecturer

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

วท.ม.(วิทยาศาตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Food and Sensory Sciences) Deakin University

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

+

อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์

อาจารย์

  • วท.ม.(อณุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล    

  • Ph.D .(FoodScience) University of Wisconsin–Madison

อ.ดร.กรันต์ ถ้ำแก้ว

อาจารย์

+

อ.ดร.กรันต์ ถ้ำแก้ว

อาจารย์

Ph.D. in Engineering (Food Engineering) Lund University,Sweden

 วท.ม (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

+

อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66

ติดต่อเรา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110