คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

Bachelor of Science Program in Food Industry and Service

ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกและการค้าเสรี มีผลทำให้ตลาดแรงงานทางด้านธุรกิจอาหารและการบริการเปิดกว้างมากขึ้น จึงมีความต้องการทางด้านกำลังคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาหารบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร การจัดการธุรกิจอาหารและการบริการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของธุรกิจอาหารและการบริการให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Food Industry and Service
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ หรือ วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Food Industry and Service) หรือ B.S. (Food Industry and Service)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ เทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
2.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
3.สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและโภชนาการ หรือ เทียบเท่าเข้าศึกษา ที่่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและการจัดบริการอาหารในสถานประกอบการอาหารต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท ครัวการบิน และโรงพยาบาลฝ่ายโภชนาการ
2. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงในโรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
3. ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
4. พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการบริการอาหาร
6. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. อาชีพอื่น ๆ เช่น นักออกแบบและตกแต่งอาหาร ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

Lecturer

ผศ.ปภากร ศรีสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.ปภากร ศรีสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าสาขา

  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ป.บัณฑิต(ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.อมรรัตน์ โมราราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.อมรรัตน์ โมราราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  • วท.ม. (อุตสาหกรรมการเกษตร)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีการอาหาร)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อ.ดร.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

+

อ.ดร.เกษมสุข เขียวทอง

อาจารย์

  • ปร.ด.(สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • กศ.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.พีรรัตน์ ดวงติ๊บ

อาจารย์

+

อ.ดร.พีรรัตน์ ดวงติ๊บ

อาจารย์

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

+

อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์

  • คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • คศ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66