รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Computer Science

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีโครงข่ายระบบโทรคมนาคมที่ทั่วถึงและเป็นเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ รวมไปถึงมีระบบการขนส่งและการโทรคมนาคมที่ดี แต่ก็ยังคงประสบปัญหาในด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมไปถึงปัญหาทางภัยธรรมชาติ เป็นต้น ทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555-2559) ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยสนับสนุนการทำงาน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computer Science
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science) หรือ B.S. (Computer Science)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
2.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
3.สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นักพัฒนาโปรแกรม
4. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
6. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
7. นักพัฒนาเว็บไซต์
8.นักทดสอบระบบ

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Lecturer

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

+

อ.ดร.สุพรรณี ศิวากรณ์

อาจารย์

  • Ph.D.(Computer Science) Columbia University
  • M.Sc.(Computer Science) New York University 
  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

+

อ.ชานนท์ ดวงพายัพ

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

+

อ.สกุลชาย สารมาศ

อาจารย์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

+

อ.ยศภัทร เรืองไพศาล

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

+

อ.พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ติดต่อเรา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110