รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิมชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เสนอ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น มุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 (Digital Thailand 4.0) กล่าวคือประเทศที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีนโยบายที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นหลักสูตรที่ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสนับสนุนแนวการเรียนรู้แบบตลอดชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ในชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนและเป็นการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน ซึ่งหลักสูตรนี้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หรือ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information and Communication Technology) หรือ B.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ


1.ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2. รับผู้สำเร็จสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ซึ่งมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
3.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนรายวิชาตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
4. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. อาชีพรับราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2. อาชีพรับจ้างในหน่วยงานภาคเอกชนในตำแหน่งนักพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่าย หรือเครือข่าย
3. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Lecturer

ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

+

ผศ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยบูรพา    2556
 • วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    2554
ผศ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.อรรถนิติ วงศ์จักร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2549

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผศ.สุกัลยา ชาญสมร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.สุกัลยา ชาญสมร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา   2552
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2540

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

+

อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
 • ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

+

อ.วิชญะ สมเกียรติ

อาจารย์

 • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553
อ.สุเมธ ดาราพิสุทธิ์

อาจารย์

+

อ.สุเมธ ดาราพิสุทธิ์

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ติดต่อเรา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110