รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร วันนี้ - 10 พ.ค. 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Master of Science Program in Agricultural Biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีที่นําความก้าวหน้าในการศึกษาจีโนม พันธุศาสตร์ระดับ โมเลกุล ชีวเคมี ชีวโมเลกุลและชีววิทยาระดับเซลล์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตทางด้าน การเกษตร ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การป้องกันโรค การควบคุมการเจริญ การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใช้ในการเกษตรนี้มีความสําคัญและจําเป็นต่อประเทศ เพราะ ในสภาวะปัจจุบันที่มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่สลับไปมาทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทั้งช่วงแล้ง ที่ยาวนานและการมีน้ําท่วมขังในช่วงฤดูมรสุม ประกอบกับการลดลงของจํานวนประชากรวัยแรงงาน ทํา ให้การทํางานและรายได้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลง จึงมีนโยบายในการพัฒนา โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศใหม่ (5 Curve) โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรโดยการใช้ ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับเศรฐษกิจชีวภาพ เพื่อทําให้ประเทศไทยยังคงเดินหน้าได้ใน ภาวการณ์ที่ผันผวนทั้งสภาวะอากาศและเศรษฐกิจ ดังนั้นการจัดเตรียมกําลังคนรุ่นใหม่และการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่แล้วทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ให้มีทักษะใหม่ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จึงนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ที่เน้นการนํา เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตในการเกษตรได้ ทั้งกระบวนการผลิต โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืน

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Agricultural Biotechnology
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) หรือ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Science (Agricultural Biotechnology) หรือ M.S. (Agricultural Biotechnology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. รับราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการเกษตร
2. รับจ้างในหน่วยงานภาคเอกชนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานขายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. ประกอบอาชีพอิสระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Lecturer

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

+

ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ประธานหลักสูตร

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

+

ผศ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

+

อ.ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล

อาจารย์

  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร วันนี้ - 10 พ.ค. 2565

ติดต่อเรา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110