คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

Department of Energy Technology

ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของภาครัฐ และภาคเอกชน หลักสูตรนี้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนักวิจัย และวิศวกรด้านพลังงานในอนาคต ดังนั้นจึงเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทางวิชาการ การวิจัย ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

Gerneral informaion

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Energy Technology
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) หรือ วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Engineering (Energy Technology) หรือ M.Eng. (Energy Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Career prospects

1. ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน)
2. วิศวกรพลังงาน ทางภาคอุตสาหกรรม
3. นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. วันนี้-11 พ.ค.66