วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุม SC 309 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ มีความมั่นใจในการสมัครงาน มีทักษะ soft skills ที่มีความจำเป็นในการทำงาน ทั้งการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม หรือทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ในทุกสถานการณ์ และการเขียนประวัติย่อ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพพล นาทองใบ จากบริษัท Joptopgun เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เขียน Resume ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่องงานได้รับเกียรติจากวิทยากรศิษย์เก่าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ท่านได้แก่ คุณวลัยลักษณ์ จันทวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด (CMO) บริษัท WL333 จํากัด บริษัทวันเดอร์ฟูลไลฟ์ จํากัด และบริษัท Auswelllife จํากัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และคุณนภัสส์ธมนต์ พ่วงมาลี เจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระปูจ๋า บรรยายในหัวข้อเรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้ในตอนท้ายกิจกรรม รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี พร้อมทั้งตัวแทนคณาจารย์ได้กล่าวปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยกิจกรรมผูกข้อมืออวยพร กิจกรรมการแสดงดนตรีจากนักศึกษารุ่นน้อง การอวยพรจากรุ่นน้อง และการกล่าวความในใจของตัวแทนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน


กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ข้อมูล/เรียบเรียง : อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รูปภาพ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Prev