เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะกรรมการหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร ผศ.ปภากร ศรีสอน อ.ดร.เกษมสุข เขียวทอง อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์ และหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ ให้การต้อนรับ และแสดงความขอบคุณ คุณจิตภินันท์ อนันต์ไชยพร Distributor Development Executive จากบริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบขนมปัง ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้นจำนวน 11 คน จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 1)โรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี  2)วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ในการนี้ บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณจิตภินันท์ ซึ่งเป็นผู้แทน มีความยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนด้านวัตถุดิบในการอบรม การจัดการแข่งขัน และการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการประกอบอาหารซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ข้อมูล/เรียบเรียง : ผศ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ 

ภาพ : ผศ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ

 

Prev