เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การผลิตเครื่องดื่มคอมบูชาเพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และอาคารสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โดยมี อาจารย์อนันทญา แสนสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร์ วิโสรัมย์ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องราวของเครื่องดื่มคอมบูชาตั้งแต่เริ่มต้นทำหัวเชื้อจนจบกระบวนการได้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ หลักการสำคัญ ประโยชน์ การผลิตคอมบูชาและหัวเชื้อ SCOBY ปฏิบัติการการผลิตเครื่องดื่มคอมบูชา พร้อมทั้งคำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรมในการสร้างสรรค์ประยุกต์เมนูเครื่องดื่มคอมบูชาด้วยตนเองให้มีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใคร มีการแบ่งกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรให้คำแนะนำและนำฝึกปฏิบัติแต่ละกลุ่ม

SCOBY

SCOBY

SCOBY

SCOBY

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

SCOBY

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ทั้งประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ โดยมีศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิษย์เก่าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมอบรมด้วย การฝึกอบรมในครั้งนี้มีมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ได้ เหมาะกับคนที่ใส่ใจรักสุขภาพ คนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเครื่องดื่มและคนที่ต้องการต่อยอดธุรกิจเดิมให้เติบโต

SCOBY

SCOBY

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมอบรมอื่น ๆ สามารถติดตามข่าวได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Prev Next