เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อ. พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี และ อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถานประกอบการ (RMUT-TRM Day) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นความร่วมมือของ 9 มทร. ร่วมกับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM ) โดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบและกลไกอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้เคลื่อนย้ายนักวิจัย ไปทำงานในสถานประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม ต่อยอดสามารถสร้างประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง

TRM2022

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการออก จำนวน 2 โครงการ และคว้ารางวัล Bronze Award และ Popular Vote ภายในงาน RMUT-TRM Day 2022

อ.ศรีชล

1. อ.ศรีชล ภิรมย์ลาภ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การออกแบบ และ Retrofit เครื่องกลึง CNC” ร่วมกับ อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ (หัวหน้าโครงการ) และ อ.นพรุจ เขียวนาค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับเลือกเป็นงานวิจัยต้นแบบ (Best Practice) ในการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศบนเวที และคว้ารางวัล Bronze Award

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าโครงการเรื่อง “โครงการสร้างผู้ทดสอบไอศกรีมที่ผ่านการฝึกฝน” คว้ารางวัล Popular Vote

TRM2022

Prev Next