เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบขนมปัง ระดับ1 ณ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบขนมปัง ระดับ1 ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป โดยมี อ.เกษมสุข เขียวทอง อ.ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร และ คุณสุภาภรณ์ เนียมพลับ ผู้ทดสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ทดสอบในครั้งนี้

 

 

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบขนมปัง

ซึ่งผู้ที่สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสกาวเดือน เบอร์โทรศัพท์ 095-7101295

Prev Next