คณะวิทย์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุม SC 309 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ มีความมั่นใจในการสมัครงาน มีทักษะ soft skills ที่มีความจำเป็นในการทำงาน
Read More

คณบดีต้อนรับผู้แทนบริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการขนมปัง ระดับ 1 ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะกรรมการหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร ผศ.ปภากร ศรีสอน อ.ดร.เกษมสุข เขียวทอง อ.ธนวันต์ พัฒนสิงห์ และหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.รัชดา ไชยเจริญ ให้การต้อนรับ และแสดงความขอบคุณ คุณจิตภินันท์ อนันต์ไชยพร Distributor Development Executive จากบริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Read More

หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง โรงเรียนเสริมสวย สมาคมสปาและ Wellness ไทย

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ อาจารย์เกตุวิภา จรรยาศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อาจารย์ศิริวรรณ ทองอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ และ เรืออากาศเอกชุมพล ตุลาพันธ์กรรมการสมาพันธ์สมาคมสปาและ Wellness ไทย เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอน
Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่บางพระ จ.ชลบุรีจัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วิทยากรโดย คุณธิดาทิพย์ ลือทองจักร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และการใช้งาน Line Platform เพื่อยกระดับสินค้าและบริการ
Read More

ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์ ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ จ.ชลบุรี รับมอบทุนการศึกษา 8 ทุน ทุนละ 15,000 บาท จากคุณเศรษฐี  กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ณ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ต.แสนสุข อ.เมืองจ.ชลบุรี
Read More

อาจารย์คณะวิทย์ฯ ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ผศ.ปภากร ศรีสอน  และ อ.มาโนช รัตนคุณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์แและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดสุรศักดิ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1) บริษัท สยาม สมาร์ต อินโนเวชั่น จำกัด

2) บริษัท มันทันส์ อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3) วิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุข

 

 

 

Read More

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เข้ารับเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ตะวันออก จำนวน 2 ราย ดังนี้

Read More

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ