รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิต การแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (co creator)

รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร การจัดการ รวมทั้งศิลปะการตกแต่งอาหารและการออกแบบอาหาร (Food Designs) เพื่อตอบสนองความต้องการ EEC และประชาคมอาหารโลก ที่มีการกระจายกำลังคนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ มีการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อทำงานด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-Industry) โดยมุ่งเน้นความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าทั้งอาหาร เคมีชีวภาพ อาหารสัตว์ และพลังงานชีวภาพจากวัตถุดิบชีวภาพ รวมถึงการจัดการของเสียเพื่อการบำบัดและการนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) แบบยั่งยืน

รายละเอียด

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต
       ให้มีความรู้และทักษะการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เรียนรู้เทรนด์ตลาดธุรกิจสุขภาพและความงามการสร้างแบรนด์และไอเดียธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีการแปรรูปและนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เทคโนโลยีเครื่องสำอาง สมุนไพรเพื่อสุคนธบำบัดและผลิตภัณฑ์สปาประยุกต์

รายละเอียด

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ปริญญาโท)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านการผลิต วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลต่ออัตราการตอบแทนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

รายละเอียด

ผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารของคณะ

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

+

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์

คณบดี

 • ปร.ด.การวิจัยทางสถิติทางวิทยาการทางปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
 • โทรศัพท์  : 033 136099 ต่อ1331
อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

+

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

+

ผศ.ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม.(พฤกษศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

+

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

วท.ม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ข้อมูลและสถิติ

-----

 

0 การได้งานทำของบัณฑิต
0 ผลการตรวจประเมิน IQA
0 อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เรา?

----------

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพแล้ว ยังสนับสนุนให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ

หลักสูตร เน้นเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ตรงกับความต้องการ EEC

คณะมุ่งเน้นจัดการเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด

คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง

เรามีคณาจารย์ที่มีความพร้อม ทั้งคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

คำนิยม

Testimonials

ข่าวสารล่าสุด

Latest News

คณบดี รองคณบดี และอาจารย์หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรสู่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล ผศ.ดร.อรพรรณ ใจสมุทร นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
26 October

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.2566

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.2566   จำนวน 10 ผลงาน ดังนี้
15 September

นักศึกษาคณะวิทย์ คว้างรางวัลชมเชยในการแข่งขันสุดยอดเชฟประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จ.ชลบุรี ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล ในการแข่งขันสุดยอดเชฟประเทศไทย Thailand’s 27th International Culinary Cup (TICC)

23 August