คำถามที่พบบ่อย FAQ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลต่าง ๆ


เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 6 สาขาวิชา ดังนี้

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บคณะ http://sci.rmutto.ac.th หรือเข้าไปสอบถามข้อมูลแต่ละหลักสูตรที่สนใจตาม facebook ของแต่ละสาขาวิชาตาม link ในข้อ 1 ได้เลยค่ะ

น้องๆ สามารถไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก

สามารถดูรายละเอียดได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 http://academic.rmutto.ac.th เมนูรับสมัครนักศึกษา คลิก

  สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครผ่านทาง Facebook Fanpage : Entryrmuttoคลิก

     มีทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ทุกหลักสูตร เงื่อนไขขึ้นกับทางหลักสูตร และมีทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น โดยดูได้จากการประกาศรับสมัครทุนของกองพัฒนานักศึกษา

      https://www.studentloan.or.th/th/news/1569898024

     ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ป้อนกำลังคนในสายที่เป็นความต้องการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิชาชีพสาขาขาดแคลนให้ตลาดแรงงาน โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30-50% โดยหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อยู่ในเงื่อนไขสายที่เป็นความต้องการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิชาชีพสาขาขาดแคลนให้ตลาดแรงงาน สามารถกู้เรียนได้ทุกคนค่ะ

     อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถดูได้ที่ http://academic.rmutto.ac.th/?p=292
 

     สามารถสมัครเรียนต่อ หรือ ประกาศการรับสมัครได้ที่ http://academic.rmutto.ac.th
 

     ไม่ใช้ค่ะ สามารถสมัครได้เลย

     ไม่มีค่ะ

     โทร 086 321 2464 ในวันและเวลาราชการ