สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ครั้งที่ 5 27 เมษายน 2563

"คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2562 ในจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้ด้านวิจัย ดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม ... Download Link

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนผลการวิจัย/การอภิปรายผล การเขียนสรุปผล และสรุปขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย

อ่านเพิ่มเติม ... Download Link

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทนำ/หลักการและเหตุผล การเขียนวัสดุอุปกรณ์และระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนเอกสารอ้างอิง

อ่านเพิ่มเติม ... Download Link

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อดังนี้ ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวเขียนบทความวิจัย การเขียนชื่อเรื่องบทความวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสา

อ่านเพิ่มเติม ... Download Link

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุม ครั้งที่ 1 (จัดทำแผนการจัดการความรู้)

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม ... Download Link

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม ... Download Link

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประเด็น กลยุทธ์การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน

– ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกำหนดโจทย์การเรียนรู้เองแล้วมอบหมายให้สืบค้นเรียนรู้อยู่ในรูป Miniproject ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้เรียนสนใจ พฤติกรรมของผู้เรียนที่สังเกตได้คือมีการซักถามมากขึ้น ผู้สอนได้ประโยชน์จากการจับประเด็นนำสู่การพัฒนาการสอนได้

อ่านเพิ่มเติม ... Download Link

บทความล่าสุด

.......

สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ครั้งที่ 5 27 เมษายน 2563

"คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2562 ในจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้ด้านวิจัย ดังนี้ 

15 June

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนผลการวิจัย/การอภิปรายผล การเขียนสรุปผล และสรุปขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย

5 May

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทนำ/หลักการและเหตุผล การเขียนวัสดุอุปกรณ์และระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนเอกสารอ้างอิง

29 January

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อดังนี้ ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวเขียนบทความวิจัย การเขียนชื่อเรื่องบทความวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสา

15 January

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุม ครั้งที่ 1 (จัดทำแผนการจัดการความรู้)

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

12 December

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประเด็น กลยุทธ์การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน

– ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกำหนดโจทย์การเรียนรู้เองแล้วมอบหมายให้สืบค้นเรียนรู้อยู่ในรูป Miniproject ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้เรียนสนใจ พฤติกรรมของผู้เรียนที่สังเกตได้คือมีการซักถามมากขึ้น ผู้สอนได้ประโยชน์จากการจับประเด็นนำสู่การพัฒนาการสอนได้

11 December

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 เมื่อ 5 พ.ย.57

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการเรียนการสอน  ได้กำหนดประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นความรู้เดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ “การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

20 November