การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านก

05/14/2019

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนแบบ Problem-Bas

03/12/2019

คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น

03/05/2019

สรุปประเด็นที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สรุปการจัดการความรู้ประเด็นที่ 2   การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์   หัวข้อที่ 1   การเลือกหั

04/14/2015