อาจารย์ประจำหลักสูตร

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

 

หลักสุตร วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1. ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ผศ.ดร.ตวงสิริ  สยมภาค
Ph.D.(Food science and Nutrition) Deakin University Australia
4. ดร.วิริยา  นิตย์ธีรานนท์
Ph.D.(Food science)  University of Wisconsin-Madison
5. ดร.จตุพร  อรุณกมลศรี
Ph.D.(Food science) University of Guelph, Canada