แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

 

        ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน เช่น งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งานวิจัย งานในโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้สามารถ ประกอบอาชพอีสระ เช่น ประกอบกิจการวสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น