โครงสร้างหลักสูตร

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

หลักสุตร วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
43 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
43 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
17 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
139 หน่วยกิต