เกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เกี่ยวกับหลักสูตร

         ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออกหรือเปรียบเสมือนครัวของโลก (Kitchen of the world) รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการแปรรูปผลผลิตเกษตร ดังนั้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงได้จัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจด้านอาหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรม โดยให้บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ทางเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพได้ จึงมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ) ให้มีความสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว (High accuracy, precision and rapidity) ตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตร(ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อย่อ(ไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.S. (Food Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต