แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ