คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)

หลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี)
จำนวน
(เทียบโอน)
จำนวน
หมายเหตุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน 10 คน ผู้สมัครให้แนบผล O-NET หรือ GAT/PAT
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน - ผู้สมัครให้แนบผล O-NET หรือ GAT/PAT
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน - ผู้สมัครให้แนบผล O-NET หรือ GAT/PAT
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 20 คน - ผู้สมัครให้แนบผล O-NET หรือ GAT/PAT
       

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)

หลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี)
จำนวน
(เทียบโอน)
จำนวน
หมายเหตุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 10 คน 10 คน ผู้สมัครให้แนบผล O-NET หรือ GAT/PAT
       
       

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ (เทียบโอน) (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560)

หลักสูตร เทียบโอน (ภาคสมทบ)
จำนวน
หมายเหตุ  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 คน ปฐมนิเทศ/ และลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560