องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน

5.1สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน