องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 24 – 26 ก.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 13 มิถุนายน 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วันที่ 21-5-62
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ คว้ารางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( AUC2 ) 22-24 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน 21 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการ แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.ชลบุรี 20 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์คณะวิทย์ร่วมยกระดับอาชีพเกษตรกรภายใต้โครงการของสำนักงานประมงอำเภอพานทอง 12 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 22 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคตะวันออก 21-22 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
รายงานผลการประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเองของอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2560
คณะวิทย์พัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 18-20 มิ.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
ข้อมูลการไปราชการของบุคลากรคณะวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ 05-17-61
ดร.นันทพร พึ่งสังวร นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน SANSCI 2017 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน : สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 22 พ.ย. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
รายงานการประเมินตนเองของอาจารย์ ปีการศึกษา 2559
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 8-9 มิ.ย.2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 30 มีนาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ

4.2 คุณภาพอาจารย์

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์