องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

วันที่จัด รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 28-29 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการธำรงรักษ์การทำประมงและการต่อเรือบางพระ 23 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ คว้ารางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( AUC2 ) 22-24 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ คว้ารางวัลผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( AUC2 ) 22-24 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิทย์อาหารฯ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 21 มีนาคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทย์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 62 19-22 มี.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดโครงการ SCITECH VOLUNTEER นักวิทย์จิตอาสา 26 ม.ค. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ก.พ. 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 19 มกราคม 2562 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ SCI TECH FunRun 2018 8 ธ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงผลงานและสาธิตการทำขนมไทยในงานแถลงข่าวเกษตรบางพระแฟร์ 61 23 พ.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณบดีคณะวิทย์ฯ นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาร่วมอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของบางพระ 17 พ.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 61 6 ก.ย. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561 18 ส.ค.2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 60
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา ปีการศึกษ 2560
รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักศึกษาพร้อมคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบคณบดีเพื่อรายงานผลในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ 25 พ.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สรุปโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (งปม.2561)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมจิตอาสา "รักษ์อ่างเก็บน้ำบางพระ" 31 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ 17 มี.ค. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน มจธ. 22 ก.พ.2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา 22 ก.พ. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน 3 ก.พ. 2561 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ จัดโครงการน้อมบูชา พระคุณครู 2560 24 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สโมสรนักศึกษาจัดโครงการทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 18 สิงหาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
ผลการตอบแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิทย์-อาหาร จัดการประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ PD Festival (Food Innovation for New Generation) 4 พ.ค. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017 20-22 เมษายน 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 22-24 เม.ย. 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 23-24 มีนาคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ 24 มีนาคม 2560
สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ ปีการศึกษา 2560 2 มีนาคม 60 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน 18 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ 21 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
เคเบิ้ลทีวี พี.ที.วี. ศรีราชา เข้าถ่ายทำข่าวสารนวัตกรรมโรงเรือนต้นแบบปลูกพืช 16 มกราคม 2560 รายงานกิจกรรม/โครงการ
คณะวิทย์ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม 19 ธันวาคม 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากร 6 พฤษจิกายน 2559 รายงานกิจกรรม/โครงการ