• สาขาวิทย์อาหารฯ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  ผศ.สุพัตรา  พูลพืชชนม์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  พร้อมด้วย นายเสกศิลป์  มีดี นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จ.ชลบุรี  นำนักศึกษา จำนวน 22 คนเข้าศึกษากระบวนการผลิต 

 • ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทย์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 62

  เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2562  น.ส.ศศิวิมล บุษบา และ น.ส.เกศสิรินทร์ คงเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการ "SINGHA R-SA YOUTH CAMP 2019 ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา" ณ
  สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำกิจกรรม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้นำนักศึกษา และเป็นเครือข่ายการทำกิจกรรมอาสาที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน

 • ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยลงตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะวิทย

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานใน Automation Expo 2019

  วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานใน Automation Expo 2019 ระหว่างวันที่ 14-16มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์นำ

 • คณะครูนำนักเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าศึกษาดูงานคณะวิทย์

  วันที่ 14 มีนาคม 2562 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ดร.สุธีราอานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำนวนรวม 33 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

 • สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน

        สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดให้มีอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน โดยอบรมการทำขนมดอกอัญชัน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนและผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี ให้แก่สมาชิกกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร   การบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนในการแปรรูปอาหารที่จัดขึ้นนี้ ทางสาขาวิชาได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ถือเป็นการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง   ข้อมูล/ภาพ: อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย เรียบเรียง: ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล เผยแพร่:กฤติภูมิ แวงภูลา
 • สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้บริการวิชาการ แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.ชลบุรี

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง จ.ชลบุรีภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชนและผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมที่ 1 การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "การทำโดนัทแฟนซี" ซึ่งมี อ.ปภากร ศรีสอน อ.พัชนี บุญธกานนท์ ดร.ศธิธร ปุรินทราภิบาล อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย และ ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 64 คน
 • อาจารย์คณะวิทย์ร่วมยกระดับอาชีพเกษตรกรภายใต้โครงการของสำนักงานประมงอำเภอพานทอง

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.สายใจจริยาเอกภาส และ ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  โครงการย่อย"การแปรรูปสัตว์น้ำจากปลานิล " โดยสำนักงานประมง อำเภอพานทอง   ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม เพื่อให้สามารถตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามหลักการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกฎหมายที่กำหนด มีตัวแทนจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ อ.ศรีมา แจ้คำ ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์ และดร.กมลวรรณ จิตจักร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยาย
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ภาคตะวันออก

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการผลิตผลไม้ (ขนุน) ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ (ขนุน) ด้วยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ และลดปัญหาผลไม้ตกต่ำในช่วงฤดูกาลโดยการวางแผนการผลิต การตลาดการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงตลาดแปรรูป ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายโดยมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา พูลพืชชนม์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย การอบรมเชิงปฎิบัติการการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (ขนุน) อาทิ  ผลิตภัณฑ์การทำแยมจากขนุน  ผลิตภัณฑ์ขนุนกวน  ผลิตภัณฑ์แป้งจากขนุน  ผลิตภัณฑ์ขนุนแช่อิ่ม  ผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบ  ณ อาคารต้นแบบแปรรูปอาหารปลอดภัย และอาคารแปรรูปอาหาร1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี        
 • บริษัท บลูแทส จำกัด รับสมัครพนักงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) หลายอัตรา

  บริษัท บลูแกส จำกัด เปิดดำเนินการเกียวกับการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซ LPG เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1. ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำรุง จำนวน 3 ตำแหน่ง 2. ฝ่ายขายด้านเทคนิค,งาน Project เป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1 นายรพีพัฒน์  บุญทัศน์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 3 เมษายน 2560  เวลา 08.30 พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยให้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา        จำนวน 1 ฉบับ 3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.เปิดบัญชีกรุงไทย (ได้ทุกสาขา) พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชี     จำนวน 1 ฉบับ