• นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการ

  นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 9 และคณะ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25

 • สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ SCI TECH FunRun 2018

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "SCI-TECH FunRun 2018" ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร บนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล,ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี ผู้บริหาร นักศึกษา...

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแข่งทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด ออกแบบการทดลองและลงมือปฏิบัติการจริง โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน คน 46 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 23 ทีม  ผลการประกวดผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 • คณะวิทย์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานเกษตรบางพระแฟร์

  เมื่อวันที่ 1-9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.สุธัญญา  พรหรมสมบูรณ์  คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ นำทีมนักศึกษา บุคลากรร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน บุคคลทั่วไปอย

 • คณะวิทย์ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันสิ่่งประดิษฐ์แบตเตอรี่พกพาจากน้ำส้มสายชู  ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนของเหลือใช้ ให้เป็นไฟฟ้า" ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้

 • คณะวิทย์จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสมัครงานให้กับนักศึกษา ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ดร สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติ จาก วิทยากร ดร.ชุติเนตร บัวเผื่อน บรรยายในหัวข้อเรื่อง คุณสมบัติของบัณฑิตจบใหม่ที่องค์กรอยากได้ วิธีการเขียนประวัติย่อ (RESUME) และช่องทางการส่งจดหมายสมัครงาน ขั้นตอนการเตรียมสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน และเสวนาประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า     ภาพ : อดิศักดิ์  จำปาสี เรียบเรียง : อดิศักดิ์  จำปาสี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดอบรมอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชน

  เมื่อวันที่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561  ดร.กมลวรรณ  จิตจักร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นำทีมอาจารย์อบรมถ่ายทอดความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชน ณ นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 ซึ่งได้สาธิตการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน เทคนิคการประหยัดพลังงานในบ้าน เทคโนโลยีการอบแห้งโดยพลังงานแสงอาทิตย์  ภาพ  : กฤติภูมิ
 • คณาจารย์คณะวิทย์ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย

  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 90 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการให้บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร      
 • คณบดีคณะวิทย์ฯ นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาร่วมอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของบางพระ

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 112 คน ร่วมศึกษาภูมิปัญญาการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของตำบลบางพระ ณ ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบวีธีการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐญาจิต อินทโชติ "ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ" เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตรวมทั้งให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยบูรณาการการทำข้าวหลามกับวิชาชีพในหลักสูตร  
 • คณะวิทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.คมกฤช กิตติพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ดร.ปวีณา แตงจวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และ วางแผน จัดทำแผนพัฒนา แผนการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัท บลูแทส จำกัด รับสมัครพนักงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) หลายอัตรา

  บริษัท บลูแกส จำกัด เปิดดำเนินการเกียวกับการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซ LPG เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1. ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำรุง จำนวน 3 ตำแหน่ง 2. ฝ่ายขายด้านเทคนิค,งาน Project เป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกล จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1 นายรพีพัฒน์  บุญทัศน์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 3 เมษายน 2560  เวลา 08.30 พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยให้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา        จำนวน 1 ฉบับ 3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.เปิดบัญชีกรุงไทย (ได้ทุกสาขา) พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชี     จำนวน 1 ฉบับ