ข่าวสารกิจกรรมหน่วยงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ 1 นายรพีพัฒน์  บุญทัศน์

กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยึ จัดกิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560

คณะวิทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์โครงการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ ปีการศึกษา 2560

2 มีนาคม 60 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการเลือกตั้ง นายวีระพล วัฒนวงศาโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่

คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์ฯจัดเสวนาสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเสวนาสภากาแฟ ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสภากาแฟครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษา

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์

เมื่อ 21 ม.ค.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การทำงาน การเขียนประวัติย่อ การจัดทำวีดีทัศน์แนะนำตนเอง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 19 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นความสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่