ข่าวอบรม/สัมมนา

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

คณะวิทย์จัดโครงการติดตามผลการเข้ารับบริการวิชาการและทบทวนความต้องการของชุมชน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการติดตามผลการเข้ารับบริการวิชาการและทบทวนความต้องการของชุมชน กลุ่มชุมชนเขาดิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค.

คณะวิทย์จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 มี.ค 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คณะวิทย์โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คณะวิทย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) และการเผยแพร่การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย