แบบประเมินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
1 ส่วนที่ 1-3 2 ส่วนที่ 4 3 เสร็จสิ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
กรุณาระบุข้อมูลทั่วไปของท่าน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษา
โปรดประเมินตนเองว่าตัวของนักศึกษาเองมีคุณสมบัติดังกล่าวมาก หรือ น้อย เพียงใด
ส่วนที่ 3 แบบประเมินการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น