แบบประเมินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).
 
1 ส่วนที่ 1-3 2 ส่วนที่ 4 3 เสร็จสิ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
กรุณาระบุข้อมูลทั่วไปของท่าน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษา
โปรดประเมินตนเองว่าตัวของนักศึกษาเองมีคุณสมบัติดังกล่าวมาก หรือ น้อย เพียงใด
ส่วนที่ 3 แบบประเมินการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น