ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก”  ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUC2 2018)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

 

          เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยได้ส่งผลงานเข้าร่วมและได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งนี้ทั้งสิ้น 3 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล รายละเอียดดังนี้

    1.    โปสเตอร์ เรื่อง ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ได้รับรางวัลระดับดีมาก)  โดย นายจิรายุ เวชสถล ชั้นปีที่ 4
    2.    บทความวิจัย เรื่อง อุปกรณ์แจ้งเตือนถุงน้ำเกลือใกล้หมดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย (ได้รับรางวัลระดับดีมาก) โดย นางสาววรัญชยา กล่ำสุ่ม และกิตตพงศ์ แทนณะรินทร์ ชั้นปีที่ 4
    3.    โปสเตอร์ เรื่อง เกมเสริมสร้างทักษะทางด้านหน้าที่ของคำศัพท์ โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายศุภชัย สุเมธีนฤมิต  นายคุณานนต์ สารปะ  นายชาญณรงค์ สุดใจรัก  และนายกฤษณธร สุขช่วย

          ซึ่งงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดงานประชุมเชิงวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนความรู้อย่างลึกซึ้งในผลงานที่พัฒนานำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ

 


ภาพขณะนำเสนอผลงาน เรื่อง ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ได้รับรางวัลระดับดีมาก)


บรรยากาศนำเสนอผลงาน เรื่อง อุปกรณ์แจ้งเตือนถุงน้ำเกลือใกล้หมดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย (ได้รับรางวัลระดับดีมาก)


ภาพขณะนำเสนอผลงาน เรื่อง เกมเสริมสร้างทักษะทางด้านหน้าที่ของคำศัพท์