เผยแพร่ความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่สาธารณชน ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม คณะวิทย์

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).
บริการวิชาการ

ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องการผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในระหว่างวันที่ 26 – 27  เมษายน 2562 ณ ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และ ชุมชนบ้านเนินแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่ามีการดำเนินงานดังนี้

ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม ได้ดำเนินการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องการผลิตอาหารและเครื่องดื่มอย่างไรให้ได้มาตรฐาน อย. เรื่องมาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติการในการผลิตน้ำผลไม้ สุขลักษณะ กรรมวิธี และเทคนิคในการผลิตน้ำผลไม้สับปะรด 100% และน้ำสมุนไพรอัญชัญมะนาว ในภาชนะบรรจุขวดแก้วขนาด 200 มิลลิลิตร นอกจากนี้ในการอบรมได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (รหัสวิชา 06-05-300) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในสถานประกอบการ  ระบบคุณภาพในสถานประกอบการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นจากมะเม่า โดยใช้เทคนิคการฆ่าเชื้อ กรรมวิธีในการผลิต และสูตรที่ใช้ในการผลิตที่ได้จากงานวิจัยเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้จากงานวิจัย เช่นในกระบวนการผลิตน้ำผลไม้มะเม่า 25% มีสูตรที่ใช้ในการผลิตดังนี้ 1. น้ำมะเม่า 25 %, น้ำสะอาด 75 %, น้ำตาล 15 %, และเกลือ 0.05 % ผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปบรรจุขวดพลาสติก หรือขวดแก้วและนำไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที โดยใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort) จะสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสได้นานถึง 2 เดือน จากการอบรมพบว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้กรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน GMP ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพิ่มขึ้น

 

ดังนั้นถ้าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องการจะสร้างมาตรฐานในการผลิตสินค้าทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้เครื่องหมาย อย. หรือให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับสากล ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต้น (GMPกฎหมาย) มีทั้งหมด 6 ข้อดังนี้

  1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
  2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
  3. การควบคุมกระบวนการผลิต
  4. การสุขาภิบาล
  5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
  6. บุคลากร

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม SC101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เรื่อง มาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่มอย่างไรให้ได้มาตรฐาน อย. โดย นายภานุมาศ บุญผดุง และนายเมธี ส่งเสริม นักวิชาการกระทวงสาธารณสุขชำนาญการ

การอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในหัวข้อเรื่อง การผลิตและสุขลักษณะการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม โดย นายภานุมาศ บุญผดุง และนางสาวอมรรัตน์ โมราราช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อเรื่อง การวางผังการผลิตตามมาตรฐาน GMP โดย นายภานุมาศ บุญผดุง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเมธี ส่งเสริม นักวิชาการกระทวงสาธารณสุขชำนาญการ

 

การอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อเรื่อง การวางระบบพลังงานไฟฟ้าและการวางผังเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดย ดร.กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ และ ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

Download เอกสารเผยแพร่