วท.บ.(อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)

เกี่ยวกับสาขาวิชา

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

ชื่อหลักสูตร(ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)

ชื่อย่อ(ไทย) : วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)

ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Industry and Service)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.S. (Food Industry and Service)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

ความสำคัญของหลักสูตร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร  รวมทั้งศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่ารับประทาน  การจัดการด้านธุรกิจอาหารและการบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคน  มีการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสุตร วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
43 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
43 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
17 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
137 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสุตร วท.บ. อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1. ดร.ปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน
 
2. อ.ปภากร  ศรีสอน
 
3. อ.ญาธิปกร  ธีระภัทรพลชัย
 
4. ดร.ศธิธร  ปุรินทราภิบาล
 
5. อ.อมรรัตน์  โมราราช
 

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

        ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน เช่น 

  • ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและการจัดบริการอาหารในสถานประกอบการอาหารต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท  ครัวการบิน และโรงพยาบาลฝ่ายโภชนาการ
  • ผู้จัดการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงในโรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
  • ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  • พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการบริการอาหาร
  • อาชีพอื่น ๆ เช่น นักออกแบบและตกแต่งอาหาร  ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

        2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

        3. สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและโภชนาการ หรือ เทียบเท่าเข้าศึกษา ที่่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลงานของสาขาวิชา

...

นศ.ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดขนม-อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดขนม-อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

...

นศ.ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย โครงการประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย

นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย  ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ

...

นักศึกษา  ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง Pataya Food & Hotelier Expo’ 13

นักศึกษา  ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง Pataya Food & Hotelier Expo’ 13  ประเภท Thai Western Fusion Competition (Junior Chef)

ติดต่อสาขาวิชา

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 081 8643585 (อ.ปภากร  ศรีสอน)  086 9402227​ (ดร.ศธิธร  ปุรินทราภิบาล)

e-mail: pkstu_58@hotmail.com​    

facebook : https://www.facebook.com/PD. RMUTTO/