วท.บ.(อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เกี่ยวกับสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

ชื่อหลักสูตร(ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)

ชื่อย่อ(ไทย) : วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)

ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Industry and Service)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.S. (Food Industry and Service)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

ความสำคัญของหลักสูตร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหาร  รวมทั้งศิลปะการตกแต่งอาหารเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่ารับประทาน  การจัดการด้านธุรกิจอาหารและการบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคน  มีการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสุตร วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
43 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
43 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
17 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
137 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสุตร วท.บ. อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิสูงสุด
1. ดร.ปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน
ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. อ.ปภากร  ศรีสอน
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อ.ญาธิปกร  ธีระภัทรพลชัย
คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
4. ดร.ศธิธร  ปุรินทราภิบาล
Ph.D. (The Post Harvest Science and Technology from Horticulture Product) Hunan Agricultural University, China
5. อ.อมรรัตน์  โมราราช
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

        ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน เช่น 

  • ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและการจัดบริการอาหารในสถานประกอบการอาหารต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท  ครัวการบิน และโรงพยาบาลฝ่ายโภชนาการ
  • ผู้จัดการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงในโรงแรม/ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
  • ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  • พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการบริการอาหาร
  • อาชีพอื่น ๆ เช่น นักออกแบบและตกแต่งอาหาร  ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

        2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ ที่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

        3. สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและโภชนาการ หรือ เทียบเท่าเข้าศึกษา ที่่ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลงานของสาขาวิชา

...

นักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริหาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 คณาจารย์สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดแข่งขัน "Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2017 ค้นหาสุดยอดเชฟระดับโลก" ในงาน Food and Hotel 2017 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทคบางนา

...

นศ.ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย โครงการประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย

นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดอาหารว่างเพิ่มพลังงานเพื่อสุขภาพคนไทย  ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ

...

นักศึกษา  ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง Pataya Food & Hotelier Expo’ 13

นักศึกษา  ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง Pataya Food & Hotelier Expo’ 13  ประเภท Thai Western Fusion Competition (Junior Chef)

...

นักศึกษา  คว้ารางวัลการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup 2019

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ ยูบีเอ็ม เอเชีย ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 (Food & Hotel Thailand 2019) ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รายละเอียด

...

คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2

นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร และนางสาวอิสริยาภรณ์ พิลี นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  นายณัฐดนัย ช่วยเกิด นายธราธิป มะโนคำ และนายปฏิภาณ เจสกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ประกอบอาหาร(ผัดไทย) ในรายการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) รายละเอียด

ติดต่อสาขาวิชา

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 081 8643585 (อ.ปภากร  ศรีสอน)  086 9402227​ (ดร.ศธิธร  ปุรินทราภิบาล)

e-mail: pkstu_58@hotmail.com​    

facebook : https://www.facebook.com/PD. RMUTTO/