นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017

 

ผลงาน “ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)” ของ นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี และนายเมธาวุฒิ บัวขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในประเภทโครงการ Internet of Things (IOT) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากบริษัท MFEC ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และได้รับรางวัล Good paper  ในการประชุมวิชาการ AUCC 2017 (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี อ.สกุลชาย สารมาศ อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา