คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางสาววชิรญาณ์ นิตุธร และนางสาวอิสริยาภรณ์ พิลี นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  นายณัฐดนัย ช่วยเกิด นายธราธิป มะโนคำ และนายปฏิภาณ เจสกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ประกอบอาหาร(ผัดไทย) ในรายการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd)  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับเวิลด์ไดแด็คเอเชีย และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขัน จากจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 31 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 26 ทีม และระดับอุดมศึกษา 5 ทีม ซึ่งแข่งขันตั้งแต่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  โดยมีอาจารย์ญาธิปกรณ์ ธีระพลชัย และ อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

นอกจากนี้ ทางคณะยังได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอีก 1 รายการคือ การแข่งขันประเภทที่ 1 การแข่งขันระบบควบคุม อัตโนมัติในอุตสาหกรรม  (Competition on Automation Control Technology for Industry 4.0) ในนามของทีม Rookie Bot โดยมี นายอรรจน์ ศรีพันธบุตร นายธนเดช สุขสยามชัย และนายวราวิทย์ มีเพียร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาสามารถคว้ารับรางวัล อันดับที่ 5 ในระดับอุดมศึกษา จากจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 70 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 56 ทีม และระดับอุดมศึกษา 14 ทีม โดยมีอาจารย์อภิวัฒน์ จันโท เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 

ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากจากทั่วประเทศเพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ทำให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ นำความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการของ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สามารถพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้จากการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 นี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้น ในการพัฒนาวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะสูงสุดสู่พร้อมเข้าสู่โลกอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง