ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552

ประเภทเอกสาร: 
ข้อบังคับ
ลงนามโดย: 
มทร.ตะวันออก
งาน: 
งานบุคลากร
วันที่: 
1
เดือน: 
มกราคม
ปี: 
2552